Tím pedagógov

Riaditeľka: PaedDr. Patrícia Fekete

Má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre 1. stupeň, predškolská a elementárna pedagogika. Absolvovala kurz s názvom „Montessori pedagogika v materských školách“ v Montessori vzdelávacom centre v Brne. Rada cestuje, jeden rok strávila v Kanade. Zúčastnila sa aj na študijných pobytoch v Poľsku a v Taliansku. V priebehu svojej praxe učila aj na základnej škole. Hrá na klavíri a flaute a v našej materskej škole sa bude venovať aj príprave predškolákov.

 

Učiteľka: Bc. Natália Staňová

Absolvovala prvý stupeň vysokoškolského vzdelania na Pedagogickej fakulte, odbor predškolská a elementárna pedagogika. V štúdiu pokračuje v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na UMB. Tretí rok študuje na ZUŠ hru na klavír. Absolvovala šesť Monstessori kurzov a aktívne sa zúčastňuje na odborných konferenciách, workshopoch, seminároch, kde nadobúda nové vedomosti a skúsenosti, ktoré transformuje do výchovno – vzdelávacieho procesu v materskej škole. Páči sa jej Montessori pedagogika, pretože sa v nej kladie dôraz na prirodzenú výchovu, ktorá sa podriaďuje individuálnym potrebám detí. Päť rokov strávila vo Veľkej Británii, kde sa zdokonalila v anglickom jazyku. Je veľkým milovníkom zvierat, prírody, umenia. Venovala sa aj výcviku svojho psíka Amsela, ktorý občas zavíta do našej materskej školy. Rada cestuje a spoznáva nové miesta, kraj 

 

 

Učiteľka: Bc. Danka Baraníková

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách. V minulosti študovala na fakulte telesnej výchovy a športu. Zameriava sa na pohybový rozvoj dieťaťa predškolského veku, ktorý vedie k telesnej, duševnej a sociálnej pohode. Ukončila odbor pedagogika na Katolíckej Univerzite v Ružomberku. Má absolvované dva stupne Montessori kurzu .

 

Učiteľka: Janka Martyáková

Má ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo v materských školách a absolvovala dva stupne Montessori kurzu. V minulosti  sa venovala tancu a stolnému tenisu. Rada natáča videá a fotí.

 

Učiteľka: Mgr. Ela Šestáková

Má ukončené bakalárske štúdium v dvojodbore predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených. Úspešne ukončila aj štúdium na magisterskom stupni v odbore učiteľstvo pre 1.stupeň a pedagogika psychosociálne narušených. Veľmi rada cestuje a objavuje kultúru iných krajín. Ovláda španielsky jazyk, ktorý študovala na bilingvalnom gymnáziu v Košiciach. Má dlhoročnú animátorskú prax, venuje sa dobrovolníckej činnosti a hrá na klavíri. Na Montessorii pedagogike sa jej páči vedenie dieťaťa k slobode, zodpovednosti a využitie pozorovania skutočnej prírody v edukačnom procese, ktoré nemožno ničím nahradiť.